Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Leesland B.V. - Zakelijk


Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.
Algemene Voorwaarden zakelijk:
de algemene voorwaarden van Leesland B.V. voor de zakelijke markt.
Abonnement:
een Duurovereenkomst tot het periodiek leveren van Producten door Leesland B.V.
Overeenkomst:
een Duurovereenkomst die strekt tot de periodieke levering gedurende een bepaalde periode van Producten aan de Afnemer tegen betaling van het overeengekomen abonnementstarief. De Overeenkomst bestaat in ieder geval uit deze Algemene Voorwaarden.
Proefabonnement:
een Duurovereenkomst met een overeengekomen leveringsperiode welke na afloop van de overeengekomen leveringsperiode automatisch wordt beÎindigd.
Vrijblijvend abonnement:
een Duurovereenkomst waarbij geen leveringsperiode wordt overeengekomen. Dit abonnement is per week opzegbaar en kent geen welkomstcadeau.
Welkomstcadeau:
een artikel naar keuze uit het hiervoor beschikbare assortiment. Het beschikbare assortiment is afhankelijk van de overeengekomen periode in de Duurovereenkomst. Het beschikbare assortiment is voldoende bekend gemaakt op de website.
Afnemer:
de rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, ambachts-, of beroepsactiviteit die een Overeenkomst aangaat met of een offerte aanvraagt bij Leesland B.V.
Producten:
de Leesmap, de Houdleesmap, het Leestafelpakket en de Magazinebox.
Leesmap:
door Leesland B.V. aan Afnemer op basis van een Duurovereenkomst wekelijks te verhuren pakket van tijdschriften dat kan variÎren in ouderdom. Dit pakket blijft eigendom van Leesland B.V.
Houdleesmap:
door Leesland B.V. aan Afnemer op basis van een Duurovereenkomst wekelijks te leveren pakket van tijdschriften. Dit pakket is na levering en betaling eigendom van Afnemer.
Leestafelpakket:
door Leesland B.V. aan Afnemer op basis van een Duurovereenkomst tweewekelijks te leveren pakket van tijdschriften. Dit pakket is na levering en betaling eigendom van Afnemer.
Magazinebox:
door Leesland B.V. aan Afnemer op basis van een Duurovereenkomst wekelijks te leveren pakket van ongelezen tijdschriften. Dit pakket is na levering en betaling eigendom van Afnemer.
Leestafel.nl:
handelsnaam van Leesland B.V. waaronder zij haar leestafelpakketten levert.
Leesmap.nl:
handelsnaam van Leesland B.V. waaronder zij haar leesmappen levert.
Magazinebox.nl:
handelsnaam van Leesland B.V. waaronder zij haar magazineboxen levert.
Partijen:
Leesland B.V. en Afnemer.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Leesland B.V.
Handelend onder de namen: Leesmap.nl, Leestafel.nl en Magazinebox.nl
Website: http://www.leesmap.nl; http://www.leestafel.nl;https://www.magazinebox.nl;
http://mijnleesmap.nl
Vestigingsadres: Vlietskade 9003, 4241WT Arkel
Postadres Postbus 18, 4240CA Arkel
Telefoonnummer: (0183) 56 91 30
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot
16.00 uur
E-mailadres: info@leesmap.nl, info@leestafel.nl, info@magazinebox.nl
KvK-nummer: 230467327
Btw-nummer: NL0056593165B01

Artikel 3. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Leesland B.V. en maken onlosmakelijk onderdeel uit van alle Overeenkomsten tussen Partijen en alle door Leesland B.V. uitgebrachte offertes of aanbiedingen.
2. In het geval deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Partijen wordt Afnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
3. Leesland B.V. is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen worden via een mededeling bij of op het geleverde Product kenbaar gemaakt aan Afnemer en gepubliceerd op de website. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden is na publicatie van toepassing op alle lopende Overeenkomsten.
4. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan Afnemer beschikbaar gesteld ofwel door terhandstelling ofwel door beschikbaarstelling langs elektronische weg (via de website leesmap.nl ).
5. Op verzoek van Afnemer worden de Algemene Voorwaarden kosteloos per e-mail toegezonden.

Artikel 4. Het aanbod
1. Offertes en aanbiedingen van Leesland B.V. zijn herroepelijk, vrijblijvend, en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven dan is de offerte of aanbieding geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het Product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Afnemer mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Leesland B.V. niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4. Indien een offerte of aanbieding van Leesland B.V. door Afnemer wordt aanvaard heeft Leesland B.V. het recht, binnen twee werkdagen na kennisneming hiervan, de offerte of aanbieding te herroepen.

Artikel 5. De overeenkomst
1. Een Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand door schriftelijke (ook elektronische / e-mail) aanvaarding door Leesland B.V. van een aanvraag ingediend door Afnemer of door ondertekening van de Overeenkomst door beide Partijen. Leesland B.V. kan hierbij worden vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger.
2. Indien Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard bevestigd Leesland B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Leesland B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van een Overeenkomst. Indien Leesland B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan is zij gerechtigd de aanvraag door Afnemer te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4. Leesland B.V. zal uiterlijk bij de eerste levering van het betreffende Product de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze, beschikbaar stellen dat deze door Afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen; te weten:
4.1. Het bezoekadres en e-mailadres van Leesland B.V. waar Afnemer met klachten terecht kan.
4.2. De prijs ( ex BTW ), de wijze van betaling, en aflevering van de Producten.
4.3. De vereisten voor opzegging van de Overeenkomst.

Artikel 6. Prijs, tarieven, betalingsvoorwaarden en incassokosten
1. De door Leesland B.V. gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
2. Betaling aan Leesland B.V. vindt bij vooruitbetaling plaats op basis van een door of namens Leesland B.V. toegezonden factuur, contant bij aflevering van het Product, of op basis van een door de Afnemer afgegeven machtiging voor periodieke incasso van de abonnementsgelden. Leesland B.V. heeft het recht zekerheid voor betaling van Afnemer te verlangen.
3. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is Afnemer in gebreke indien:
3.1. Bij betaling op factuurbasis de betaling van de betreffende factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum plaatsvindt.
3.2. Bij contante betaling er een betalingsachterstand van 3 leveringen ontstaat.
3.3. Bij een machtiging voor periodieke incasso er 2 maal geen incasso heeft kunnen plaatsvinden.
4. De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Indien Afnemer niet tijdig betaalt ontvangt deze 2 betalingsherinneringen alvorens de vordering ter incasso wordt overgedragen aan het incassobureau. Bij de tweede herinnering wordt EUR 35 administratiekosten in rekening gebracht.
5. Bij niet tijdige betaling is Afnemer zonder aanmaning of ingebrekestelling automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1 % per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag, uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15 % van het factuurbedrag met een minimum van EUR 40,-- exclusief btw te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente.
6. Alle betalingen door Afnemer aan Leesland B.V. worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen (exclusief eventuele rente en kosten) van Afnemer.
7. Als sprake is van wettelijke tariefverhogingen, waaronder die van de omzetbelasting, is Leesland B.V. gerechtigd deze te allen tijde en onverwijld door te voeren.
8. Afnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege beweerdelijke tekortkomingen door Leesland B.V.
9. Leesland B.V. mag de prijzen van haar Producten wijzigen. Tenzij anders overeengekomen gaat een prijswijziging per direct in.
10. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de Producten niet verhoogd behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in de BTW-tarieven of andere wettelijke regelingen.
11. Afnemer zal onjuistheden of omissies in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Leesland B.V. melden.

Artikel 7. Duur, opzegging en verlenging
1. Tenzij anders overeengekomen, heeft de Overeenkomst een looptijd van 12 ononderbroken maanden; zijnde ten minste 52 betaalde leveringen. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
2. Na afloop van de periode als bedoeld in Lid 1 wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. Afnemer kan de Overeenkomst tegen het einde van de overeengekomen periode schriftelijk (per brief of e-mail) opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
3. Een Overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van Producten( proefabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proefperiode.
4. De bewijslast en het daarmee samenhangende risico van de opzegging ligt uitsluitend bij Afnemer.

Artikel 8. Levering en uitvoering
1. Leesland B.V. staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
2. Leesland B.V. staat ervoor in dat een overeengekomen Welkomstcadeau na ten minste 15 betaalde opeenvolgende leveringen van het betreffende Product wordt afgeleverd bij Afnemer.
3. Leesland B.V. heeft het recht derden in te schakelen voor de levering en uitvoering.
4. Leesland B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht).
5. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers van Leesland B.V.
6. Leesland B.V. heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien een situatie van overmacht langer dan dertig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.
7. Leesland B.V. is te allen tijde gerechtigd tot wijziging, vermindering, of verwijdering van de omvang of inhoud van de Producten. Indien sprake is van een substantiÎle wijziging zal Leesland B.V. Afnemer over die wijziging vooraf berichten. Indien de wijziging daartoe aanleiding geeft zal Leesland B.V. met Afnemer in overleg treden over een mogelijke verlaging van het aan Leesland B.V. verschuldigde tarief.
8. Wijzigingen in de inhoud van de Producten kunnen niet worden aangemerkt als een tekortkoming van Leesland B.V.
9. Leesland B.V. kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst met Afnemer voortvloeien overdragen aan een derde zonder toestemming van de Afnemer.
10. Indien Leesland B.V. op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend recht of bevoegdheid houdt dit geen afstand van dat recht of van die bevoegdheid in.
11. Leesland B.V. kent geen vakantiesluiting en levert 52 (of 53) weken per jaar. De mogelijkheid en voorwaarden tot tijdelijke onderbreking van de levering in verband met afwezigheid van Afnemer zijn te raadplegen en te regelen via http://mijnleesmap.nl
12. De gedurende de tijdelijke onderbreking niet ontvangen leveringen dienen te worden ingehaald.
13. Wijzigingen in bezorgdagen of bezorgtijden worden voorbehouden. Leesland B.V. spant zich er voor in de overeengekomen leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.

Artikel 9. Verplichtingen Afnemer
1. Alle aan Afnemer geleverde Leesmappen blijven eigendom van Leesland B.V.
2. Alle aan Afnemer geleverde Leestafelpakketten, Magazineboxen en Houdleesmappen blijven eigendom van Leesland B.V. totdat Afnemer alle bedragen die hij aan Leesland B.V. verschuldigd is volledig heeft voldaan.
3. Uitlenen en/of verhandelen van de tot de Leesmap behorende tijdschriften is niet toegestaan.
4. Afnemer is niet bevoegd enige (merk)naam en/of woordmerk en/of enig beeldmerk en/of enig etiket op de Leesmap of onzichtbaar te maken of te vervangen op of in de geleverde tijdschriften inclusief de verpakking daarvan.
5. Afnemer is niet bevoegd in de tijdschriften van de Leesmap aantekeningen te maken of puzzels in te vullen.
6. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat op de Afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Afnemer is gebracht.
7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen dient de Leesmap na ÈÈn week in goede staat te worden ingeleverd bij de bezorger van Leesland B.V. Als dit door afwezigheid van Afnemer niet persoonlijk kan geschieden zal Afnemer er zorg voor dragen dat de Leesmap op een bereikbare plaats ligt. Deze plaats dient door middel van een briefje op de deur of op een andere van tevoren kenbaar gemaakte wijze gemeld te worden. In het laatste geval blijft het risico bij Afnemer tot het moment dat de Leesmap in de feitelijke beschikkingsmacht komt van de bezorger.
8. Als Afnemer van genoemde verplichting in het vorige lid in gebreke blijft, heeft Leesland B.V. het recht de overeengekomen (abonnement)prijs voor de niet ingeleverde Leesmap van Afnemer te vorderen tot aan het tijdstip dat de Leesmap wel wordt ingeleverd. De Afnemer die de bezorger van Leesland B.V. op welke wijze dan ook niet in staat stelt het wekelijks omruilen van de Leesmap te verzorgen kan geen rechten op restitutie van de (abonnement)prijs doen gelden.

Artikel 10. Leveringstermijnen
1. Alle door Leesland B.V. genoemde of overeengekomen leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Leesland B.V. bekend waren. Leesland B.V. spant zich er voor in overeengekomen termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Een enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn brengt Leesland B.V. niet in verzuim.
2. Leesland B.V. is niet gebonden aan een leveringstermijn indien deze vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan niet meer gehaald kan worden.
3. Indien overschrijding van een leveringstermijn is te voorzien zullen Leesland B.V. en Afnemer waar nodig in overleg treden.
4. Ingeval van hinderlijke overschrijding van een leveringstermijn dient Afnemer Leesland B.V. schriftelijk in gebreke te stellen waarbij hij aan Leesland B.V. een redelijke termijn geeft om alsnog te leveren. Deze termijn bedraagt tenminste vijf werkdagen.

Artikel 11. Verwerking persoonsgegevens
1. Leesland B.V. verwerkt persoonsgegevens van Afnemer indien en voor zover dat noodzakelijk is voor het aangaan van of de uitvoering van de Overeenkomst. Voor zover benodigd geeft Afnemer met het aangaan van de Overeenkomst met Leesland B.V. of door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden ondubbelzinnig toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.
2. Afnemer heeft te allen tijde het recht op inzage, wijziging, of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Hiervoor kan Afnemer contact opnemen met Leesland B.V. via het e-mailadres: info@leesmap.nl, info@leestafel.nl of info@magazinebox.nl

Artikel 12 Klachten
1. Aanmerkingen of klachten over de Producten en / of de dienstverlening dienen binnen zeven dagen na ontvangst van het betreffende Product aan Leesland B.V. kenbaar te worden gemaakt. Bij voorkeur via http://mijnleesmap.nl .Bij het ontbreken van een dergelijke mededeling binnen de daarvoor gestelde termijn vervalt elke aanspraak jegens Leesland B.V.
2. Een ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat Leesland B.V. hier adequaat op kan reageren.
3. Een klacht zal door Leesland B.V. binnen een redelijke termijn worden beantwoord. Getracht wordt binnen een termijn van 7 werkdagen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Leesland B.V. wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat aan Leesland B.V. door Afnemer is betaald of betaald had moeten zijn voor het betreffende Product.
2. Lid 1 beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Leesland B.V. voor de directe schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de levering van haar Producten door Leesland B.V. zelf. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van Leesland B.V, uit welke hoofde dan ook, meer dan EUR 5.000, --.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
3.1. redelijke kosten gemaakt om de prestatie van Leesland B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
3.2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid rust mochten worden verwacht;
3.3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade, en de wijze van herstel.
4. Iedere aansprakelijkheid van Leesland B.V. voor andere schade dan directe schade zoals voor gevolgschade, afgeleide schade, en immateriÎle schade is geheel uitgesloten.
5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan Leesland B.V. een redelijke termijn tot herstel wordt geboden.
6. Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen ÈÈn maand na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard door Afnemer ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding.
1. Leesland B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien:
1.1. Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
1.2. Na het sluiten van de Overeenkomst Leesland B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
1.3. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
2. Voorts is Leesland B.V. bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leesland B.V. op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Leesland B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
3. Op het tijdstip waarop Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling of faillissement aanvraagt, of een verzoek van de wederpartij, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of de wederpartij door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien de wederpartij kennelijk buiten staat geraakt zijn financiÎle verplichtingen na te komen, heeft Leesland B.V. het recht de Overeenkomst met Afnemer zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
4. Leesland B.V. is gerechtigd de Overeenkomst al dan niet gedeeltelijk te ontbinden indien en vanaf het moment dat (een deel van) het Product waarvan de levering voorwerp is van de Overeenkomst, niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen, of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.
5. Bedragen die Leesland B.V. voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Leesland B.V. al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
6. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Afnemer is alsdan aansprakelijk voor eventuele door Leesland B.V. geleden schade, waaronder de schade geleden door ontbinding als gevolg van Artikel 14 Lid 1, waar het betreft de niet afgenomen resterende leveringen tot einddatum van de Overeenkomst van het betreffende Product, op basis van de afnameverplichting in de alsdan ontbonden Overeenkomst
7. Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen Partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, Nederland.